Barion Pixel

X: Adatkezelési tájékoztató és ASZF

Adatkezelési tájékoztató

az X-AID Bikers Egyesület által végzett adatkezelésről

 1. Az Adatkezelő megnevezése
  Név: X-AID Bikers Egyesület
  Székhely: 9400 Sopron, Frankenburg út 9. I/4.
  Nyilvántartási szám: 08-02-0063216
  A bejegyző bíróság megnevezése: Győri Törvényszék
  Adószám: 19293161-1-08
  Honlap: https://xaidbikers.hu
  E-mail-cím: xaid.info@gmail.com
 2. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama
  2.1 Az adatkezelés célja: Az X-AID Bikers Egyesület által szervezett képzésekre jelentkezőkkel történő
  kapcsolatfelvétel, a képzések megszervezése, lebonyolítása végett.
  A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, születési idő, képzés időpontja.
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti
  hozzájárulás.
  Az adatkezelés időtartama: a jelentkezés időpontjától számított 1év.
  Az adatkezelés módja: elektronikusan.
  Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az X-AID Bikers Egyesület értékesítéssel, képzések
  szervezésével foglalkozó tagjai.
  2.2 Az adatkezelés célja: Az X-AID Bikers Egyesület képzéseinek, szolgáltatásainak igénybe vétele
  céljából és egyéb célból történő szerződéskötés; a képzések lebonyolítása, illetve a szerződések teljesítése.
  A kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, telefonszám, lakcím, bankszámlaszám, e-mail cím,
  képzés időpontja.
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez
  szükséges.
  Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésének napjától számított 5 évig.
  Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.
  Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az X-AID Bikers Egyesület értékesítéssel,
  képzések szervezésével és lebonyolításával foglalkozó tagjai.
  2.3. Az adatkezelés célja: Nyugta-/számlaadási kötelezettség teljesítése, számviteli bizonylatok
  megőrzése.
  A kezelt adatok köre: név, lakcím, bankszámlaszám, képzés időpontja
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a jogi kötelezettség teljesítése,
  az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény X. fejezetében foglaltak szerint.
  Az adatkezelés időtartama: a bizonylat kiállításától számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C.
  törvény 169.§-a szerint.
  Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.
  Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: X-AID Bikers Egyesület értékesítéssel,
  képzések szervezésével és lebonyolításával foglalkozó tagjai.
  2.4. Az adatkezelés célja: Az X-AID Bikers Egyesület képzéseinek, szolgáltatásainak bankkártyával
  történő fizetésének Barion Smart Gateway platform használatával történő lebonyolítása.
  A kezelt adatok köre: a Barion Payment Zrt. (H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet)
  által átadott adatok (név, e-mail, bankszámlaszám, képzés időpontja, kártyabirtokos neve, bankkártya
  száma, lejárat, fizetési számlát vezető szolgáltató neve, vásárlás összege, tárgya, fizetési tranzakciók
  azonosítói, dátuma, tartalma)

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez
szükséges.
Az adatkezelés időtartama: a vásárlástól számított 5 év
Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: X-AID Bikers Egyesület értékesítéssel,
képzések szervezésével és lebonyolításával foglalkozó tagjai.
2.5. Az adatkezelés célja: Az X-AID Bikers Egyesület képzéseinek, szolgáltatásainak igénybe vétele során
felmerült panaszok kezelése.
A kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, telefonszám, lakcím, bankszámlaszám, e-mail cím,
képzés időpontja.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a jogi kötelezettség teljesítése,
a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak történő megfelelés kapcsán
Az adatkezelés időtartama: a panasz megválaszolásának napjától számított 5 évig.
Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az X-AID Bikers Egyesület panaszkezeléssel
foglalkozó tagjai.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:
  Az adatfeldolgozó igénybevételére a számviteli törvény szerinti könyvviteli feladatok ellátása érdekében, a
  2.3. pontban felsorolt adatok kezelése végett kerül sor. Az igénybe vett adatfeldolgozó: Kilenced Kft
  (székhely: 1033 Bp, Miklós u. 13 II em. 7.), Lenger Csaba könyvelő (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
  Az Adatfeldolgozó a 2.3. pont szerint kezelt adatokat az ott megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel
  megkötött megbízási szerződés alapján.
 2. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
  Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 • Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartja azokat az
  eljárási szabályokat, amelyek a 6 pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt
  előírások érvényre juttatásához szükségesek.
 • Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
  biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi
  szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti,
  hogy a kezelt adat:
  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
  d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett
  legyen (adat bizalmassága).
 1. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
  5.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog
  Ön a 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti
  személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását.
  Kérelmére az X-AID Bikers Egyesület tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról,
  jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről,
  címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen
  célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül
írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a
tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő
költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
5.2. Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e.
A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes
adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
– adatkezelés célja,
– az érintett személyes adatok kategóriái,
– az adatkezelés időtartama,
– arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
– az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem
érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további
másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
5.3. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes
adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az
adatkezelés célja megszűnt, ha azok adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának meghatározott
határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.
Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön
jogos érdekét nem sérti.
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség
teljesítéséhez, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.
5.4. Az adatkezelés korlátozása
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését az
Adatkezelő korlátozza amennyiben:
– vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
– az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, védelméhez.
A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes
adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy
fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt korlátozás feloldásáról Önt előzetesen
tájékoztatja.
5.5. Jogorvoslati lehetőségek
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely/Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: (+36-1) 391-1400
Telefax: (+36-1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől
számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az
Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor az

 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.
  Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről
  tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az 1. pontban megadott elérhetőségen teheti meg.
 2. Releváns jogszabályok
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a
  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
  valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy
  GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  (Infotv.)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja az, hogy rögzítse a az X-
  Aid Bikers Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) által nyújtott Motoros Társmentő Képzés,
  Motoros Mentéstechnikai Képzés és Ismétlő Képzés elnevezésű elsősegély oktatások igénybe
  vételének szerződéses feltételeit.
 2. Az Egyesület adatai, elérhetőségei:
  Név: X-AID Bikers Egyesület
  Székhely: 9400 Sopron, Frankenburg út 9. I/4.
  Nyilvántartási szám: 08-02-0063216
  Bankszámlaszám: 10103874-66321600-01005000
  Adószám: 19293161-1-08
  Honlap: https://xaidbikers.hu
  E-mail-cím: xaid.info@gmail.com
 3. A Képzésen történő részvétel jogának megvásárlása az Egyesület honlapján történő
  regisztrációval, és az adott Képzés díjának megfizetésével lehetséges.
 4. A Képzéseken való részvételi jogosultságot átruházható ajándékkupon (a továbbiakban:
  Kupon) formájában más személy részére is meg lehet vásárolni. Ebben az esetben a képzést
  megvásárló személynek tájékoztatnia kell a résztvevőt a jelen ÁSZF rendelkezéseiről is.
 5. Fontosabb fogalom meghatározások:
  Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében
  eljáró természetes személy.
  Résztvevő: az a természetes személy, aki az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének (a
  Képzéseken való részvétel) jogát saját maga vagy más személy (Megrendelő) által – a jelen
  ÁSZF-ben foglaltak szerint – megszerzi, majd a Képzésen részt vesz.
  Megrendelő: az a személy, aki az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének (a Képzéseken
  való részvétel) jogát más személy(ek) részére megszerzi. A jelen Általános Szerződési
  Feltételek azon rendelkezéseit, amelyek Résztvevőkre vonatkoznak, értelemszerűen a
  Megrendelőkre is alkalmazni kell.
 6. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:
  Az Egyesület a hatályos Általános Szerződési Feltételeket a weboldalán teszi közzé.
 7. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:
  Jelen Általános Szerződési Feltételek az Egyesület által nyújtott Képzések kapcsán az
  Egyesület, a Megrendelő és a Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti
  megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek az
  Egyesület által szervezett Képzésre való jelentkezés és azon való megjelenés esetén. Ezek a
  feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §.
  (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és
  a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
  Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A
  jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró
  Résztvevőkre vonatkoznak. Jelen Általános Szerződési Feltételek a felnőttképzésről szóló
 8. évi LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
  11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben írtaknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazza, a
  jogszabályokban meghatározott tartalommal kerül megkötésre.

 1. A Résztvevő, ha az Egyesület Képzéseit igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen
  Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapon található
  jelölő négyzet bejelölésével tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek
  elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre az
  Egyesület és a Résztvevő között.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:
  Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. január 1. napján lép hatályba. Az Általános
  Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és
  Képzésre hatályosak.
  Az Egyesület fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek
  módosítására. Módosítás esetén a Résztvevőre a jelentkezés elküldésének időpontjában
  hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.
 3. Az Általános Szerződési Feltételek az Egyesület által nyújtott, az alábbiakban megnevezett
  Képzésekre terjednek ki: Motoros Társmentő Képzés, Motoros Mentéstechnikai Képzés és
  Frissítő Képzés (a továbbiakban: Képzés vagy Képzések). Az Egyesület által nyújtott
  Képzéseken való részvételre az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett az Egyesület
  által meghirdetett képzésre, a jelentkezés elfogadását az Egyesület visszaigazolta, a részvételi
  díjat megfizette Egyesület részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit
  elfogadta.
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített Képzések vonatkozásában a
  Képzések igénybevétele során a szerződő felek (az Egyesület és a Résztvevő) között keletkező
  jogokat és kötelezettségeket szabályozza.
 5. A szerződés létrejötte:
  A Résztvevő, valamint az Egyesület közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek
  elfogadásával jön létre, mely meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.
  A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a képzésre jelentkezik, a
  jelentkezést elküldi, és azt az Egyesület visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő
  ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi
  rendelkezések betartása mellett. Az Egyesületnek jogában áll az igazolás visszaküldését
  követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.:
  az előre meghirdetett minimum létszámnál kevesebben jelentkeztek az adott Képzésre, vis
  maior, stb.). Elállás esetén az Egyesület köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben
  pénzmozgás történt. Az Egyesület a részéről történő elállás esetén a Képzés díjának teljes
  összegét visszatéríti. Egyesület az elállást megelőzően felajánlja a Résztvevőnek egy másik
  időpontban megtartott képzésen történő részvétel lehetőségét.
  Az Egyesület a képzés tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről weboldalán és elektronikus
  levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára.
  A képzésre való jelentkezésre az Egyesület weboldalán van lehetőség.
  A Képzések leírása a weboldalon a „Tanfolyamok leírása” menüpont alatt található. A
  weboldalon a „Jelentkezés” menüpont alatt láthatók az elérhető képzések. A kiválasztott
  képzésre kattintva, a termék oldala nyílik meg, ahol a kiválasztott képzést a Résztvevő
  „Kosárba” teszi.
  A weboldal felső részén található „Kosár” menüpontra kattintva van lehetőség megnyitni a
  kosarat és megtekinteni annak tartalmát.
  Ajándék kupon vásárlása esetén a Résztvevő a korábban kiállított kupon kód megadásával
  tudja érvényesíteni a kedvezmény összegét. Az ajándék kupont maximum a tárgy év végéig
  vehető igénybe.

Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, ezt a termék előtt
található piros színű „X” jel megnyomásával van lehetősége megtenni.
Ha a kívánt képzés a kosárba került, a Résztvevő a „Tovább a pénztárhoz” gomb
megnyomásával kezdheti el a jelentkezési folyamatot.
A következő ablakban kerülnek megadásra a Résztvevő személyes adatai (vezetéknév,
keresztnév, cégnév, lakcím/székhely, e-mail cím, telefonszám).
Az adatok megadását követően a Résztvevő kiválasztja a fizetési módot.
Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet
jelölésével.
Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Résztvevő – a jelentkezés elküldésre kerül a
„Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.
A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát
megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Egyesület jelen Általános Szerződési Feltételek
szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget vonhat maga után.
A jelentkezés Egyesülethez történő beérkezését követően Egyesület egy elektronikus
üzenettel visszaigazolja a jelentkezést. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail
a Résztvevőhöz 72 órán belül nem érkezik meg, akkor a Résztvevő mentesül az ajánlati
kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

 1. A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban
  megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános
  Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
 2. A szerződés magyar nyelven jön létre, az Egyesület elektronikus formában tárolja a
  jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.
 3. Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során
  megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus
  szerződés semmis. Egyesület kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más
  személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 4. Az Egyesületet a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra
  visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a
  Egyesület a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben
  lehetőséget biztosít.
 5. Az Egyesület a képzés szervezéséhez sem költségvetési, sem Európai Uniós forrásból
  származó támogatást nem vesz igénybe.
 6. A Résztvevő kötelezettségei:
  A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a képzésen, melyre jelentkezett és megfizeti a képzési
  díjat az Egyesület részére.
  A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés
  többi résztvevőjét és az Egyesület jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A
  Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
 7. Az Egyesület jogosult a Résztvevőt a Képzésből kizárni, amennyiben a Résztvevő a Képzés
  többi résztvevőjét, vagy az oktatóit veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést
  rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.
 8. Az Egyesület jogosult a képzés helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben
  a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen
  Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszűntetését eredményezheti.
 9. A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a
  jelentkezés során megadott adatait a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a
  képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni az Egyesületet.

 1. Az Egyesület kötelezettségei:
  Az Egyesület vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően
  megszervezi és megvalósítja a Képzést.
  Az Egyesület a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében
  köteles eleget tenni adatszolgáltatási és statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a
  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.
  A 2013. évi LXXVII. törvény (a felnőttképzésről) 17. §. c) pontjában írt kötelezettségnek eleget
  téve, az Egyesület jelen Általános Szerződési Feltételekben is tájékoztatja a Résztvevőt, hogy
  a Résztvevő jogosult írásban, vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett
  jognyilatkozatában megtiltani az Egyesület számára a természetes személyazonosító adatai,
  elektronikus levelezési címe és adóazonosító jele továbbítását.
 2. Részvételi díj:
  A szolgáltatás igénybevételéért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj az Egyesület
  weboldalán kerül feltüntetésre. A feltüntetett részvételi díjak érvényes fogyasztói árak,
  melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.
  Az Egyesület által küldött visszaigazolást követően a részvételi díj fizetendő végösszege nem
  változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a
  piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, vagy a weboldalon. Ilyen
  esetben az Egyesület Képzés lebonyolítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a
  Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket az Egyesület nem tekinti
  érvényesnek, és az ebből eredő károkért az Egyesület nem vállal felelősséget. Egyesület
  mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvételi díjakat pontosan tüntesse fel.
  Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, az Egyesület nem
  kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.
 3. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:
  A jelentkezés során a Résztvevőnek lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy
  törlésére. Ha a jelentkezés elküldését követően szeretné a Résztvevő módosítani a megadott
  adatokat, ezt az Egyesület jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein
  tudja jelezni az Egyesület irányába. A Résztvevő a jelentkezés véglegesítésével tudomásul
  veszi, hogy az Egyesület a Résztvevő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt
  adatokból keletkező károkért nem tartozik felelősséggel.
  A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók
  tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a
  szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben az Egyesület megpróbál egyéb módon kapcsolatba
  lépni a Résztvevővel.
 4. Fizetési és lemondási feltételek:
  A részvételi díjat a Résztvevő banki átutalással (előre utalással), vagy bankkártyával fizeti meg
  Egyesület részére. A képzésen való részvétel feltétele a részvételi díj Egyesület
  bankszámlájára történő beérkezése.
  Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő az Egyesület bankszámlájára utalja a részvételi díj
  összegét. Az összeg Egyesület bankszámlájára történő megérkezését követően válik
  jogosulttá a Résztvevő a Képzésen való részvételre. Egyesület a Képzésre való jelentkezés
  visszaigazolásakor elektronikus levélben küldi el a bankszámlaszámát és a
  megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés/közlemény rovatában.
  Bankkártyás fizetés: a weboldalon a Résztvevő kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki
  oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank
  visszairányítja a Résztvevőt az Egyesület weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció

adatait.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák
tulajdonosai számára lehetséges: MasterCard, Visa, AmEx, ApplePay, GooglePay
A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Egyesület nem vállal
felelősséget.
Az Egyesület jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a
szerződési nyilatkozat megtétele (a képzésre való jelentkezés elküldése) a Egyesület javára
teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
A fizetendő végösszeg az összesítő és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
A Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díjról kiállított számlát kizárólag elektronikus úton
kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek gondoskodnia
kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai
beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a
Résztvevő köteles az Egyesületet elektronikus levélben értesíteni.
Résztvevő jogosult a képzésen való részvételét lemondani az Egyesülethez intézett egyoldalú
jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

 1. Lemondási feltételek:
   Ha a Résztvevő mégsem tud eljönni a Képzésre, a részvételi lehetőség másra
  átruházható (elajándékozható), plusz költség nélkül.
   Lemondás a Képzés kezdete előtt 7 nappal – az Egyesület a befizetett összeget, 1 000
  Ft kezelési költség levonásával visszatéríti.
   Lemondás a képzés kezdete előtt 1-6 nappal – az Egyesület a Képzés díjának 50%-át
  téríti vissza.
   Lemondás a képzés kezdete előtt 1 napon belül – nincs mód visszafizetés igénylésére.
 2. Teljesítési idő:
  A teljesítés időpontja a Képzés megtartásának időpontja.
 3. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzéseken tilos az elhangzottakat hang- vagy kép
  rögzítésére alkalmas eszközzel – az Egyesület előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. A
  Résztvevők kizárólag az Egyesület (a helyszínen lévő egyesületi tag oktatók) és a többi
  Résztvevő előzetes hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni a képzés során.
 4. Az Egyesület – a képzési követelmények teljesítése esetén – oklevelet ad a képzésen
  Résztvevő számára, ezen oklevél szakmai tevékenység végzésére, képzések tartására nem
  jogosít fel.
 5. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján a képzésen Résztvevő köteles a
  jogszabályban írt adatokat az Egyesület részére megadni, e nélkül nem vehet részt a
  programban. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a
  valóságnak megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt az Egyesületet
  felelősség nem terheli. A 2013. évi LXXVII. törvény 17. §. c) pontja értelmében a Egyesület
  ezúton tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Résztvevő jogosult a jogszabályban meghatározott
  adatai továbbításának megtiltására.
 6. Az Egyesület tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
  Amennyiben a Résztvevő az Egyesület által nyújtott Képzéssel nem elégedett, és panasszal
  szeretne élni az Egyesület felé, azt a Képzést követően a helyszínen szóban, vagy az Egyesület
  elérhetőségein szóban és írásban vagy elektronikus levélben teheti meg. Az Egyesület
  minden panaszt kivizsgál. A helyszínen tett szóbeli panaszt az Egyesület azonnal megvizsgálja,
  és szükség szerint orvosolja. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a
  panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Egyesület a panaszról és az azzal kapcsolatos
  álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati
  példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra
vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
Az írásbeli panaszt az Egyesület – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa
eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban,
érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt
jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a
Egyesület indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Egyesület köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
– a Résztvevő neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a Résztvevő panaszának részletes leírása, a Résztvevő által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– az Egyesület nyilatkozata a Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról,
amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Résztvevő aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 1. Az Egyesület a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
  megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 2. A panasz elutasítása esetén az Egyesület köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy
  panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását
  kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a
  Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos
  és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell
  terjednie, hogy az Egyesület a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a
  Békéltető Testületi eljárást.
 3. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:
  Az Egyesület ezúton tájékoztatja a Résztvevőket (amennyiben a Résztvevő Fogyasztónak
  minősül), hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet az Egyesület válaszával, melyet
  panaszára adott, Békéltető Testületi eljárást kezdeményezhet.
  Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Résztvevő lakóhelye szerinti illetőségű
  Békéltető Testülethez, vagy az Egyesület székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a
  Résztvevő. A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Résztvevő megkísérelje a vitát
  közvetlenül az Egyesülettel rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Résztvevőnek
  csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Résztvevő
  hátrányára dönt. A Békéltető Testület eljárása a Résztvevő kérelmére indul. A kérelmet a
  Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél,
  távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet
  tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának
  megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és
  tartalommal történő megjelenítését.
  Amennyiben a Résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni
  a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a
  Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú

hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek
listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
A Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései
szerint.

 1. Vegyes és záró rendelkezések:
  Amennyiben jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési
  Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános
  Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.
  Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében hatályos
  magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezések irányadók.

Barion adatkezelési tájékoztatóját itt lehet megtekinteni: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

You cannot copy content of this page