X: Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az X-AID Bikers Egyesület által végzett adatkezelésről

 1. Az Adatkezelő megnevezése

Név:                            X-AID Bikers Egyesület

Székhely:                    9400 Sopron, Frankenburg út 9. I/4.

Nyilvántartási szám: 08-02-0063216

A bejegyző bíróság megnevezése: Győri Törvényszék

Adószám:                   19293161-1-08

Honlap:                       https://xaidbikers.hu

E-mail-cím:                 xaid.info@gmail.com

 • Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama

2.1 Az adatkezelés célja: Az X-AID Bikers Egyesület által szervezett képzésekre jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel, a képzések megszervezése, lebonyolítása végett.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, születési idő, képzés időpontja.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a jelentkezés időpontjától számított 1év.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az X-AID Bikers Egyesület értékesítéssel, képzések szervezésével foglalkozó tagjai.

2.2  Az adatkezelés célja: Az X-AID Bikers Egyesület képzéseinek, szolgáltatásainak igénybe vétele céljából és egyéb célból történő szerződéskötés; a képzések lebonyolítása, illetve a szerződések teljesítése.

A kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, telefonszám, lakcím, bankszámlaszám, e-mail cím, képzés időpontja.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésének napjától számított 5 évig.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az X-AID Bikers Egyesület értékesítéssel, képzések szervezésével és lebonyolításával foglalkozó tagjai.

2.3. Az adatkezelés célja: Nyugta-/számlaadási kötelezettség teljesítése, számviteli bizonylatok megőrzése.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, bankszámlaszám, képzés időpontja

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a jogi kötelezettség teljesítése, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény X. fejezetében foglaltak szerint.

Az adatkezelés időtartama: a bizonylat kiállításától számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a szerint.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: X-AID Bikers Egyesület értékesítéssel, képzések szervezésével és lebonyolításával foglalkozó tagjai.

 • Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Az adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Az Adatfeldolgozó a 2.3. pont szerint kezelt adatokat az ott megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött megbízási szerződés alapján.

 • Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 • Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 6 pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.
 • Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
 • Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

5.1.  A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Kérelmére az X-AID Bikers Egyesület tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5.2. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • az adatkezelés időtartama,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
 • az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

5.3. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha azok adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

5.4. Az adatkezelés korlátozása

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

5.5. Jogorvoslati lehetőségek

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.

Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az 1. pontban megadott elérhetőségen teheti meg.

 • Releváns jogszabályok
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
You cannot copy content of this page